Европрограма

Европрограма


Проект BG05M9OP001-1.008-1692-C01 

Подобряване на условията за труд в „Дипи“ ЕООД 


Обща стойност: 223 807,92 лв., от които 189 812,58 лв. финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“ 2014-2020

Период на изпълнение:

От 31.05.2017 г. до 31.12.2018 г.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е подобряване на работната среда в „ДИПИ“ ЕООД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси.


Специфичните  цели на проекта са:

  • Оптимизиране на работните процеси в „ДИПИ“ ЕООД и подобряване на организацията на труда чрез разработване и внедряване на система за управление на персонала;
  • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работещите в „ДИПИ“ ЕООД чрез осигуряване на средства за колективна защита, специално работно облекло и ЛПС, организиране и провеждане на подходящи обучения.
  • Подобряване на качеството на работните места в предприятието чрез осигуряване на социални придобивки за работещите – създаване на условия за краткотраен отдих, хранене и спорт, както и за дневни занимания на децата на работещите.

 

Целеви групи: 

Проектът е насочен към решаването на проблемите и удовлетворяване на нуждите на заетите във фирмата лица.  

Дейностите, които ще бъдат реализирани са свързани с подобряването на условията на труд и качеството на работните места в предприятието.

Специфични целеви групи по проекта са работниците на възраст на 54 години, работници с увреждания и работници с деца до 18 годишна възраст.


Основни дейности: 

  • Разработване и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване на трудовия живот на по-възрастните работници;
  • Осигуряване на подходящи средства за колективна защита;
  • Осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
  • Провеждане на обучения за специфични рискове на работното място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
  • Осигуряване на социални придобивки за работещите-места за отдих, хранене, спорт и дневни занимания за деца.

Планирани са две спомагателни дейности, свързани с организацията и управлението на проекта и изпълнението на мерки за информиране и публичност. 


В резултат на изпълнението на проекта ще бъде повишена производителността на труда в предприятието и неговата конкурентоспособност.


www.eufunds.bg


Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Дипи“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган